Regulamin

 Zasady rezerwacji i pobytu w Agroturystyce Smolnikowe Klimaty

 

GOSPODARZE:

W swoje progi zapraszajďż˝ Was Siudaki, czyli Paulina i Przemek.

 

REZERWACJA:

Przyjmujemy rezerwacje telefoniczne oraz e-mailowe. Procedura rezerwacji jest bardzo prosta. Warunkiem jej dokonania jest wpďż˝ata zadatku w wysokości 50% kosztów pobytu (nocleg+wyĹźywienie jeĹźeli dotyczy). Na ďż˝yczenie Goďż˝ci wysyďż˝amy e-mail (nawet gdy termin rezerwowany jest wstďż˝pnie drogďż˝ telefonicznďż˝) z kalkulacjďż˝ kosztów pobytu i ewentualnie wyďż˝ywienia, gdy takowe Goďż˝cie zamawiajďż˝. W mailu tym podajemy równieďż˝ dane niezbďż˝dne do wykonania przelewu. W dniu wysďż˝ania e-maila dokonujemy tzw. rezerwacji wstďż˝pnej, która waďż˝na jest przez 72 godziny. W tym czasie oczekujemy na przelew ďż˝rodków na nasze konto. Po ich uzyskaniu potwierdzamy ostatecznie rezerwacjďż˝ via e-mail. W przypadku upďż˝yniďż˝cia 72 godzin i braku wpďż˝aty, termin zwalniamy udostďż˝pniajďż˝c go innym potencjalnym Goďż˝ciom. 

Jeďż˝eli rezerwacja wybranego terminu dokonywana jest w okresie krótszym niďż˝ 7 dni przed oczekiwanym przyjazdem, wówczas nie obowiďż˝zuje okres 72 godzin na rezerwacjďż˝ wstďż˝pnďż˝. Przelew zadatku naleďż˝y wykonaďż˝ w dniu dokonania rezerwacji, a podstawďż˝ jej potwierdzenia jest przesďż˝any drogďż˝ e-mailowďż˝ dowód wykonania przelewu. 

Wpďż˝acony zadatek nie podlega zwrotowi i nie moďż˝e byďż˝ przeniesiony na poczet innej rezerwacji. 

Na wszystkie rezerwacje obowiďż˝zuje minimum 3 noclegów. Wszelkie rezerwacje krótsze niďż˝ 3 noclegi skutkujďż˝ dodatkowďż˝ opďż˝atďż˝ w wysokoďż˝ci 30,-/doba.

 

DOBA HOTELOWA:

Zapraszamy od godziny 16:00 w dniu przyjazdu. Prosimy o zwolnienie sypialni do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

Oczekujemy na przyjazd Goďż˝ci do godziny 22:00. 

 

ZAKWATEROWANIE:

Zakwaterowanie Goďż˝ci w Agroturystyce Smolnikowe Klimaty wi��e siďż˝ z obowiďż˝zkiem podania danych osobowych, w tym adresu zamieszkania oraz numeru dowodu osobistego/paszportu. Formalnoďż˝ci tych, jak i uregulowania opďż˝aty za pobyt dokonujemy nie póďż˝niej niďż˝ drugiego dnia po przyjeďż˝dzie.

Wystawiamy faktury VAT.

Póďż˝niejszy niďż˝ godzina 11:00 wyjazd rozpatrywany jest indywidualnie. Prosimy o poinformowanie Gospodarzy o porzebie póďż˝niejszego wyjazdu z wyprzedzeniem.

 

SKRÓCENIE POBYTU:

W przypadku skrócenia pobytu/rezygnacji z zarezerwowanego terminu po przyjeďż˝dzie obowiďż˝zuje opďż˝ata za caďż˝y okres rezerwacji (w tym kosztów wyďż˝ywienia, jeďż˝eli dotyczy). 

W przypadku skrócenia zarezerwowanego terminu pobytu przed przyjazdem, wpďż˝acony zadatek nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu na poczet pďż˝atnoďż˝ci za krótszy okres pobytu.

 

ZAMIANA SYPIALNI:

Ch�� zamiany ówczeďż˝nie zarezerwowanej przez Goďż˝ci sypialni, uzaleďż˝niona jest od terminów dostďż˝pnych w nowo wybranej sypialni. Moďż˝e nastďż˝piďż˝ jedynie po skontaktowaniu siďż˝ z Gospodarzami. Poniewaďż˝ w Agroturystycze Smolnikowe Klimaty ceny noclegów podawane sďż˝ w odnesieniu do sypialni, a nie "od osoby" wraz ze zmianďż˝ sypialni na wiďż˝kszďż˝ (na ďż˝yczenie Goďż˝ci) Goďż˝cie zobowiďż˝zani sďż˝ ponie�� dodatkowe koszty spowodowane wyďż˝szďż˝ cenďż˝ sypialni.

W sytuacjach losowych Gospodarze majďż˝ prawo zakwaterowaďż˝ Goďż˝ci w sypialni innej niďż˝ ówczeďż˝nie rezerwowana bez powiadomienia ich o zmianie. Zamiana ta nigdy nie odbywa siďż˝ ze szkodďż˝ dla Goďż˝ci i Goďż˝cie nie ponoszďż˝ konsekwencji finansowych wynikajďż˝cych z takiej zamiany.

 

PRZEDMIOTY WARTO�CIOWE:

Nie ponosimy odpowiedzialnoďż˝ci za utratďż˝ lub uszkodzenie pieniďż˝dzy, papierów wartoďż˝ciowych, kosztownoďż˝ci, innych rzeczy i przedmiotów wartoďż˝ciowych (laptopy, tablety, aparaty forograficzne etc.), a takďż˝e przedmiotów majďż˝cych waro�� naukowďż˝/artystycznďż˝. Zwracamy siďż˝ z proďż˝bďż˝ o nie pozostawianie takiech przedmiotów w sypialniach. Nie mamy moďż˝liwoďż˝ci przechowywania tych rzeczy dla Goďż˝ci.

 

CISZA NOCNA:

Z my�l� o spokojnym wypoczynku wszystkich naszych Go�ci w Agroturystyce Smolnikowe Klimaty obowi�zuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00. Prosimy o wzajemne uszanowanie spokoju przebywaj�cych w domu Go�ci.

 

URZ�DZENIA ELEKTRYCZNE/�WIECE:

Majďż˝c na wzglďż˝dzie bezpieczeďż˝stwo przeciwpoďż˝arowe korzystanie z grzaďż˝ek, czajników elektrycznych, ďż˝elazek i innych urzďż˝dzeďż˝ elektrycznych nie jest dozwolone w sypialniach. Zakaz nie dotyczy ďż˝adowarek oraz zasilaczy telefonów komórkowych, innych urzďż˝dzeďż˝ RTV/komputerów oraz golarek. Ponadto na terenie caďż˝ej cz��ci goďż˝cinnej domu obowiďż˝zuje zakaz palenia ďż˝wiec.

 

INTERNET:

Posiadamy ��cze satelitarne do dyspozycji Goďż˝ci. Ze wzglďż˝du na rodzaj dostďż˝pnego ��cza mogďż˝ wystďż˝powaďż˝ okresy zanikania sygnaďż˝u. Korzystanie z WiFi jest nieodpďż˝atne. 

 

ZWIERZ�TA:

W Agroturystyce Smolnikowe Klimaty nie przyjmujemy zwierz�t.

 

PALENIE TYTONIU:

Na terenie ca�ej cz��ci go�cinnej domu obowi�zuje zakaz palenia tytoniu.

 

SPRZ�TANIE:

Sprzďż˝tanie sypialni/ďż˝azienek goďż˝cinnych na ďż˝yczenie Goďż˝ci ma miejsce wy��cznie w przypadku pobytów dďż˝uďż˝szych niďż˝ 7 dni.

Goďż˝cie zobowďż˝zani sďż˝ do zmywania i odkďż˝adania uďż˝ytych przez siebie naczyďż˝ (nie dotyczy to naczyďż˝ uďż˝ywanych w podczas posiďż˝ków serwowanych przez Gospodarzy).

 

�MIECI Z �AZIENEK:

W przypadku przepeďż˝nienia kosza prosimy o samodzielne wyniesienie odpadków we wskazane przez Gospodarzy miejsce.

 

IZBA BIESIADNA:

To salon po��czony z kuchni�. Jest on miejscem, gdzie przy jednym du�ym stole podawane s� posi�ki. Do korzystania z Izby Biesiadnej zach�camy wszystkich Go�ci.

 

POSI�KI:

Na ďż˝yczenie Goďż˝ci serwujemy ďż˝nadania o godzinie 9:00 oraz obiadokolacje o 18:00. W przypadku spóďż˝nienia na okreďż˝lonďż˝ godzinďż˝ posiďż˝ku ďż˝niadanie/obiad pozostawione sďż˝ dla Goďż˝ci w Izbie Biesiadnej na kuchni do samodzielnego podgrzania. 

Do stoďż˝u nakrywajďż˝ Gospodarze i oni teďż˝ po skoďż˝czonym posiďż˝ku sprzďż˝tajďż˝. 

Goďż˝ci nie stoďż˝ujďż˝cych siďż˝ u nas informujemy, iďż˝ gotowanie i korzystanie z kuchenki w godzinach 8:45-10:00 oraz 17:45-19:00, kiedy to serwowane sďż˝ przez Gospodarzy posiďż˝ki, jest zabronione. Ponadto obowiďż˝zek zmywania i sprzďż˝tania po samodzielnie przygotowanych posiďż˝kach spoczywa na Goďż˝ciach, posiďż˝ki niniejsze przygotowujďż˝cych. 

Przechowywanie w sypailniach jedzenia (typu ser, wďż˝dliny, miďż˝so etc.) oraz przygotowywanie w sypialniach posiďż˝ków jest zabronione. Niniejsze produkty przecowywaďż˝ naleďż˝y w ogólnodostďż˝pnej lodówce, znajdujďż˝cej siďż˝ w Izbie Biesiadnej. 

 

PLAC ZABAW/OGNISKO:

Korzystanie z placu zabaw i ogniska odbywa si� na w�asn� odpowiedzialno��. Dzieci musz� by� pod opiek� doros�ych. Gospodarze nie ponosz� �adnej odpowiedzialni�ci za korzystanie z placu zabaw/ogniska oraz wynik�e z tego tytu�u urazy i/lub skutki.

 

SZKODY I ZNISZCZENIA:

Goďż˝cie ponoszďż˝ peďż˝nďż˝ odpowiedzialno�� (w tym finansowďż˝) za spowodowane przez siebie ewentualne szkody i zniszczenia. Ponadto Goďż˝cie podróďż˝ujďż˝cy z dzieďż˝mi ponoszďż˝ peďż˝nďż˝ odpowiedzialno�� (w tym finansowďż˝) za szkody i zniszczenia dokonane przez przebywajďż˝ce pod ich opiekďż˝ dzieci.

 

POZOSTAWIONE PRZEDMIOTY:

Rzeczy osobiste pozostawione przez wyje�d�aj�cych Go�ci odsy�ane s� na wskazany adres na koszt odbiorcy.

 

MONITORING:

Obiekt Arotyrystyka Smolnikowe Klimaty jest obiektem monitorowanym.

 

NARUSZENIE ZASAD POBYTU:

W przypadku naruszenia/niestosowania siďż˝ do zasad pobytu ustalonych dla Agroturystyki Smolnikowe Klimaty, roďż˝cimy sobie prawo do odmówienia goďż˝ciny osobie, która zasady niniejsze narusza. Osoba ta zobowiďż˝zana jest do zastosowania siďż˝ do poleceďż˝ Gospodarzy i ma obowiďż˝zek uregulowania kosztów pobytu za caďż˝y okres rezerwacji (w tym wyďż˝ywienia, jeďż˝eli dotyczy), poniesienia finansowej odpowiedzialnoďż˝ci za spowodowane szkody i zniszczenia oraz do niezwďż˝ocznego opuszczenia Agroturystyki Smolnikowe Klimaty. 

 

***Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem siďż˝ i akceptacjďż˝ zasad rezerwacji i pobytu***

***w Agroturystyce Smolnikowe Klimaty.***